Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen en het bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen is het recht op pensioen dat na het overlijden van de ene partner toekomt aan de ex-partner. In de PensioenWet (PW) staat dat als een partnerrelatie eindigt, de ex-partner recht krijgt op bijzonder partnerpensioen. Dit geldt zowel voor gehuwden als voor geregistreerd partners en voor samenwoners volgens de pensioenovereenkomst.

Voor samenwoners wordt er door de pensioenfondsen een aantal voorwaarden gesteld, onder andere:

* de duur van de relatie, de vereiste termijn kan variëren van een half jaar tot wel vijf jaar;

* dat er een samenlevingscontract vóór pensioendatum is opgesteld bij een notaris;

* dat uit het samenlevingscontract blijkt dat de partners in elkaars levensonderhoud voorzien en elkaar tot partnerpensioengerechtigde benoemd hebben.

Of er sprake is van een bijzonder partnerpensioen (en de hoogte van deze uitkering) is afhankelijk van de met het pensioenfonds aangegane pensioenovereenkomst.

Volgens de wet komt een bijzonder nabestaandenpensioen aan de ex-partner toe, je kunt echter ook afwijkende afspraken maken. Dit wordt vastgelegd in het convenant.