Per 1 januari 2012 hebben de navolgende wijzigingen plaatsgevonden in het huwelijksvermogensrecht:

 • wijziging huwelijkse voorwaarden mogelijk zonder rechtelijke tussenkomst, dus veel eenvoudiger en goedkoper;
  huwelijksgemeenschap is ontbonden op moment dat verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de Rechtbank. Voor 1 januari 2012 was pas sprake van ontbinding na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgelijke stand;
 • echtgenoot is voor 100% (i.p.v. voorheen 50%) aansprakelijk voor gemeenschapsschulden die de ander is aangegaan, maar aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen uit hoofde van de gemeenschap is verkregen (i.p.v. aansprakelijkheid met privévermogen);
 • vanaf 2012 beleggingsleer i.p.v. nominaliteitsleer;
  als privévermogen werd aangewend voor de aanschaf van een goed door de andere echtgenoot dan verkreeg de verstrekker een (renteloos) vergoedingsrecht op de ander ter grootte van het nominaal verstrekte bedrag.
 • vanaf 1 januari 2012 deelt de meebetalende partner (economisch), zowel in positieve als in negatieve zin, mee in de waardeontwikkeling van het aangeschafte (onroerend) goed;
 • bij verkrijging van een economisch belang in een pand is overdrachtsbelasting verschuldigd. Indien verkrijging voortvloeit uit het vergoedingsrecht zoals hierboven onder punt 5 dan geldt hiervoor een vrijstelling.
 • De vrijstelling geldt ook bij geregistreerd partnerschap en tevens bij meerwaardeclausule of verrekenbeding in samenlevingscontract van ongehuwd samenwoners.
  Veel wijzigingen dus.

Bert Becker geeft u graag vrijblijvend meer informatie.