Onze begeleiding

20150520 STAPPENPLAN ECHTSCHEIDINGSPLAZA

Onze begeleiding

Bij wet is een aantal zaken over het huwelijk en echtscheiding geregeld. Zo is het mogelijk te trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.  Bij een echtscheiding heb je als partners diverse verplichtingen, zowel wettelijk als moreel.  Echtscheidingsplaza werkt volgens een doorontwikkelde methodiek van de stappen en  procedures die bij de echtscheiding moeten worden doorlopen en waarbij ook diverse disciplines en specialisaties zijn ingeregeld om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij dit voor alle betrokkenen belangrijke proces.

Echtscheidingsplaza is een samenwerkingsverband van advocaten, mediators, kindertherapeuten, fiscalisten, notarissen en financieel deskundigen die met elkaar zorgen voor een zo effectief mogelijke afwikkeling.  Zo weet u zeker dat u op alle vlakken optimaal en professioneel ondersteund en geadviseerd wordt bij uw echtscheiding.

Ons doel is om een zo harmonieus en optimaal resultaat te behalen in een vaak emotionele periode voor zowel beide partners als voor de kinderen.

KOSTEN
Echtscheidingsplaza werkt met een vaste kostenbegroting, zodat u altijd van tevoren weet waar u aan toe bent. Het intakegesprek is gratis. Indien u na de intake opdracht geeft voor een scan dan berekenen wij u hiervoor een vast bedrag van 625 euro exclusief btw.
Vervolgens wordt mede aan de hand van de uit het intakegesprek en de scan blijkende gegevens een vaste prijs met u afgesproken voor het vervolgtraject. Deze prijs is modulair opgebouwd. Met andere woorden u kunt al dan niet gebruik maken van de kindertherapeut, mediator, scheidsrechter, notaris etc., waarvoor dan ook steeds separaat per module een vast bedrag geoffreerd wordt.

De aanpak van Echtscheidingsplaza bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1: De Intake

U wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin wij onze aanpak uitleggen. Ook komen in dit gesprek de kosten aan bod.

Stap 2: De inkomens- en vermogensscan

Aan de hand van de door u te verstrekken gegevens wordt van onder meer een scan van het inkomen en vermogen opgesteld. Door middel van deze scan wordt de verdeling van het vermogen en de behoefte en draagkracht voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld.  Deze scan wordt met u doorgesproken.  In dit gesprek zullen tevens punten benoemd worden waarover duidelijke afspraken moeten komen. Hierna beslist u samen of u gebruik wilt maken van het vervolgtraject.

Stap 3: De kinderen

In het geval er kinderen zijn zal er ook aandacht zijn voor het welzijn van de kinderen. Veelal zien we bij de meeste ouders dat zij beiden het heel belangrijk vinden dat het met hun kinderen goed gaat. Toch is verreweg de meest gehoorde ‘klacht’ van kinderen in een echtscheidingssituatie: ‘het overleggen’. Veel ouders nemen beslissingen zonder hun kinderen daarbij te betrekken. Onder begeleiding van een kindertherapeut wordt er ook gekeken naar de wensen van uw kinderen. Zo wordt er bij het opmaken van het ouderschapsplan zoveel mogelijk gehoor gegeven aan de wensen van uw kinderen. We zorgen voor duidelijke en eerlijke afspraken en heldere informatie. Hiermee geeft u uw kinderen weer fundament voor hun toekomst en kunnen ze weer vooruit kijken.

Stap 4: Mediator of scheidsrechter

Afhankelijk van de insteek van de partners kunnen de scheidende partijen kiezen tussen een vervolgtraject met een mediator of met een scheidsrechter. Beiden zijn ervaren advocaten of mediators/juristen op het gebied van echtscheidingsrecht en zij laten zich bijstaan door een team van specialisten op fiscaal, financieel en notarieel gebied.  In (het/de) gesprek(ken) met de mediator of scheidsrechter worden de aan de hand van de intake en de inkomens- en vermogensscan benoemde overlegpunten besproken en wordt getracht hierover overeenstemming te bereiken.

De mediator begeleidt het proces en spant zich samen met partijen in om de echtscheiding zo harmonieus als mogelijk af te wikkelen waarbij de beslissingen altijd door de partijen zelf genomen worden. De scheidsrechter heeft een meer actieve en sturende rol en hakt zo nodig knopen door op de punten waar partijen niet tot overeenstemming kunnen komen.

Stap 5: Het convenant en ouderschapsplan

Aan het eind van dit traject worden de afspraken tussen de partijen vastgelegd in een echtscheidingsconvenant alsmede een ouderschapsplan en wordt vervolgens bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend, waarbij de afspraken tussen de partijen door de rechtbank worden bekrachtigd. Indien u zich in de uiteindelijke afspraken niet kunt vinden dan staat het u vrij om alsnog de dienstverlening te beëindigen.

Nazorg:

Ook de nazorg, zoals de toedeling van de woning, de splitsing van de pensioenen en lijfrentes kan desgewenst door de deskundigen van echtscheidingsplaza worden afgehandeld.