Het convenant

Het convenant

Op het moment dat partners in gezamenlijk overleg, onder begeleiding van een specialist van echtscheidingsplaza, afspraken hebben gemaakt over onder andere de verdeling van de goederen, woning en de alimentatie worden deze afspraken vastgelegd in een schriftelijk document.

Dit document wordt een (echtscheiding)convenant genoemd. De rechter zal dit convenant bekrachtigen. Door deze bekrachtiging kunnen de gemaakt afspraken in toekomst ook daadwerkelijk afgedwongen worden.

Na ontvangst van de beschikking van de rechter zal deze door ons samen met een door u ondertekende akte van berusting ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.